Cúng dường, tuỳ hỷ đồng phước đức  
Bỏ tham, dẹp đố hạnh ngang bằng  
Vui theo pháp thiện lòng tương trợ  
Tâm rộng ngôn lành phúc vạn an

Leave a comment