“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Put A Fence Around The Quarry-Hồi Ký Chùa Xá Lợi-Làm Hàng Rào 2011

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Some members donated fences and our manpower had move forward to put them up. It was not easy. A very hard work was a head and we all ready.

Có phật tử cúng dường hàng rào nên mọi người lại tiếp tục bắt tay vào dựng hàng rào lên. Công việc này không dễ dàng nhưng mọi người đã hoan hỷ sẵn sàng.

After many months, the fence was well done. We were so happy because everything that had done in our temple always performed by our volunteers.

Trải qua nhiều tháng trời, hàng rào cũng được dựng lên xung quanh hồ nước. Mọi người thật hạnh phúc vì tất cả mọi sự thành tựu trong chùa đều do những bàn tay tình nguyện của phật tử tác thành.