“Both formerly and now, it is only suffering that I describe, and the cessation of suffering.”

“Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

“Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer meanness with generosity. Conquer dishonesty with truth.”

Picnic 2009-Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Vui Chơi Sân Chùa

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

We worked hard to make the temple look good but we never forgot to enjoy and have fun. Volunteers got together with their children at the temple to cook , eat, play game, hihi.

Ngoài những ngày tháng làm việc công qủa giúp chùa, quý thầy và phụ huynh cũng có những buổi vui chơi ăn uống cùng với trẻ thơ. Bọn trẻ chạy nhảy vui chơi  niềm vui không thể diễn tả được.

After played with children  we all got tire so we ate a lot.

Sau khi vui chơi xong, bụng ai cũng rỗng tuốt, nên cả nhà ăn thật là nhiều.

800DSC01416 DSC01402 DSC01412 800DSC01411 800DSC01412 800DSC01415 800DSC01412 DSC01418 DSC01407