Oan Oan Tương Báo

Oán báo oán, oán chất chồng muôn thuở 
Hận tìm nhau bao kiếp nữa trả xong? 
Xin cởi hết đem từ bi gội rửa 
Tâm cúng dường ân giải oán dung thông

Leave a comment