Trái tim có một lăng kính lớn 
Lọc bẩn dơ tranh chấp thiệt hơn 
Đầy trong ấy tình người chan chứa 
Trái tim nhìn, chỉ thấy yêu thương

Leave a comment