Ngừng Nói Lời Cay Đắng

Lời cay đắng như liều thuốc độc 
Gieo vào người nghiệp thức khổ đau  
Ngừng lời cay đắng trao nhau  
Dụng ngôn từ ái ngày sau quả lành

Leave a comment