Sống Trong Chánh Niệm, 9 tháng 1 năm 2021

Khi lòng khoan thứ bao dung 
Vạn cơn sóng dữ trùng trùng cũng tan
Từ bi buông xã nhẹ nhàng
Đoạn vơi phiền não tâm an phước đầy


			
				

Leave a comment