Đầu năm thỉnh lộc phúc an khang 
Thiên tai dịch bệnh sớm tiêu tan 
Nguyện xin nhân thế đồng tâm lực 
Hiệp phước cộng duyên hưởng thái nhàn

Leave a comment