“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Kiến Lập Đạo Tràng

Kiến Lập Đạo Tràng
Trên nửa thế kỷ qua, nhà địa lý nổi tiếng đã tìm được không biết bao nhiêu là long
mạch, linh huyệt hay thay đổi vận mạng cho hầu hết tất cả mọi hạng người. Mọi
người coi ông ta như một vị thần có được chiếc chìa khóa khai mở mọi bế tắc cho
con người.
Gần cuối cuộc đời, cảm thấy, dù đã giúp được nhiều người nhưng vẫn không thể giúp
được bản thân thoát khỏi những phiền chưóng não dày vò trong tâm thức. Và nghe
đâu Lão Tăng đang an trú ở trong cốc trên núi có thể hóa giải phiền não chướng này,
thế là hành trang lên đường tìm gặp vị Lão Tăng kia.
Khi đến được cốc, trước mặt hiện rõ một Lão Tăng với hình hài siêu thoát đang tọa
thiền trên tảng đá. Mon men đến gần và thưa với Lão Tăng rằng: