Hằng Thuận Chúng Sanh

Mỗi người mỗi vẻ mỗi căn nguyên   
Tương ái dung hoà thuận chữ duyên  
Định tâm thanh tịnh tuỳ phước báu  
Chúng sanh hằng thuận giữ an bình

Leave a comment