Giải Trừ Khẩu Nghiệp

Người theo Phật nói năng như chánh pháp 
Tránh thị phi, ác miệng, dối hại người 
Hằng tu tập thực hành lời thanh tịnh 
Gieo nhân lành, ái ngữ, kết an vui

Leave a comment