“Both formerly and now, it is only suffering that I describe, and the cessation of suffering.”

“Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

“Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer meanness with generosity. Conquer dishonesty with truth.”

Gallery of Thai Monk 2008- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Các Vị Sư Thái Lan Lễ Phật.

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

 

In The early of 2008, many monks from Thai Land came to our temple to chant and visit our master. They were very happy and enjoy with the humble beginning of our temple.

Nhiều các vị Sư Thái Lan đã đến lễ Phật, tụng kinh và thăm viếng Thầy Bảo Thành. Các vị sư này rất hạnh phúc và hứng thú với cảnh chùa trong những ngày tháng đầu tiên mới thàn h lập.

The beautiful outside was amazing for those forests monks from Thai Land while they walked and had a good conversation with the master.

Ngoài sân chùa, đồng cỏ xanh mướt tận chân trời, như trải thảm đón chào các vị sư. Quý Ngài có một ngày thật an lành ngắm cảnh chùa và chia sẻ với thầy Bảo Thành về sự tu học Phật Pháp.