Thế gian nhìn thấy gì kia?
Giàu nghèo tốt xấu phân chia sang hèn
Chúng sanh bình đẳng như nhiên
Nhìn trong chánh niệm mọi miền nở hoa

Leave a comment