Con một lòng cầu nương chánh pháp 
Nguyện tầm duyên về bến Chân Như 
Xin giữ giới thiện hành tinh tấn 
Tích phước lành diện kiến Minh Sư

Leave a comment