Nghịch duyên là nợ đã vay 
Đến nay trả quả mới hay tội tình 
Phải lo tu dưỡng tâm linh 
Ăn năn sám hối cải mình sửa sai

Leave a comment