Chuyển Hóa Nghịch Duyên

Nghịch duyên là nợ đã vay 
Đến nay trả quả mới hay tội tình 
Phải lo tu dưỡng tâm linh 
Ăn năn sám hối cải mình sửa sai

Leave a comment