“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Children in 2008- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Tuổi Thơ Và Hạnh Phúc

Children in 2008

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Tuổi Thơ Và Hạnh Phúc

Children are always beautiful. They came over when their parents were volunteer to help the temple to clean.

Trẻ thơ luôn tuyệt vời trong mọi cảnh sống của con người. Các em đến chùa vui chơi còn cha mẹ thì âm thầm làm công quả.

800DSC09630 800DSC09623 800DSC09622 800DSC09620 800DSC09619 800DSC01340 800DSC09601

 

Just like the angel, they were over all the places. Laugh and joy, running and playing gave a very deep spiritual touch in to the soul of their parents and Master.

Các em như những thiên thần bay lượn khắp nơi trong chùa. Tiếng cười, niềm vui, chạy nhảy và vui chơi đã làm cho không khí trở nên một cõi thần tiên mang không khí an bình rải vào trong tâm hồn của cha mẹ và quý thầy.

Wow! You see, what else is more beautiful than they are? Nothing, nothing at all.

Tuyệt vời! Chúng ta thấy không, có gì có thể đẹp hơn những tâm hồ trẻ thơ? Không có gì, không có gì có thể sánh bằng.