“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Category: Featured

This category post is used for Feature content display in Slide show and Jumbotron

LỄ CÚNG DƯỜNG ÐẦU NĂM 2003

Hạnh nguyện của mỗi người, sẽ có cơ hội khởi sinh khi nó hội đủ nhân duyên và nếu giữ được bồ đề tâm bất thối chuyển, trên cõi cửu phẩm liên hoa: “hoa sen đăng tâm sẽ khai nở.”

Continue reading

Lời Ngỏ Của Thiền Sư Thích Bảo Thành

Một trong những mơ ước lớn của đồng bào Phật tử Việt Nam sau khi định cư tại các nước tự do là kiến tạo một ngôi chùa, mang nét kiến trúc đặc thù văn hóa Việt Nam. Ngày nay, tất cả chùa Việt Nam tại hải ngoại,

Continue reading

ANNIVERSARY OF XA LOI TEMPLE’S HOLY RELICS

Xá Lợi Temple would like to invite you to celebrate the Commemoration and Anniversary of the Temple’s Relics on November 12th, 2006 at 12:30

Continue reading