“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Building The Front Of The Temple- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Tu Sửa Trước Chùa 2010

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

The spring of 2010 just came. It looked green, fresh and transformed. We started to build little side-walk around in the front of the temple. Our volunteers were very present, worked tireless to make the front of the temple looks good. That was the thought always being with them while working.

Mùa xuân vừa đến, thơm mùi cỏ xanh, vạn vật bừng dậy đổi thay. Mọi người lại bắt tay vào xây dựng cảnh ở trước chùa. Lòng chân thành và sự hiện diện trong an lạc đã dần chuyển hoá sân chùa nên thanh tịnh và tươi đẹp.

Finally, it was done the front steps and sat the incent burner in the center in front of the temple. Anh we also panted the roof. It looked red and very lovely.  

Cuối cùng, quý phật tử cũng làm xong những bậc thềm từ cửa chánh điện xuống và an vị bàn thiên ở giữa sân trước của chùa. Phật tử cũng sơn lại mái chùa màu đỏ nhạt và làm cho cảnh giới già lam hiện diện rõ ràng hơn nơi nông trại này.