“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Building Quanzing Base In 2010-Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Xây Dựng Tượng Đài Quan Thế Âm 2010

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

After that we also built the base to sit the Quanzing up there, right in the front of the temple. Children were playing around while their parents built the base. And then we finished it within the very short time. It was amazing for those who were there to witness.

Và sau đó, phật tử lại tiếp tục xây dứng tượng đài Đức Quán Thấ Âm ngay ở trước sân chùa. Trẻ con theo cha mẹ đến chùa vui chơi cùng nhau trong khi các bậc phụ huynh ra sức xây dựng tượng đài. Chỉ trong một tời gian ngắn tượng đài đã được xây xong. Thật là một phép mầu cho những ai chứng kiến trong những ngày này.