Thất Bảo Huyền Môn

Mu A Mu Sa  Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang Ma Sa Ốp Uê  Sa Bi Mô U Sa-U Sa-U Ba Thê-Um Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha Con nguyện Chư Phật mười phương  Ban rải năng…

Một Miếng Khi Đói …

Mỗi năm Hội Từ Thiện Xá Lợi thường tổ chức những chương trình quyên góp từ thiện tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ để San Sẻ Yêu Thương đến những…

Lễ Vu Lan 2021

Tổ Đình Chùa Xá Lợi MARYLAND: Chủ Nhật 8-22-2021 Thầy Bảo Thành (301.792.1095) Sư Cô Bảo Cơ (240.551.1923) Chùa Xá Lợi PENNSYLVANIA: Chủ Nhật 8-29-2021 Sư Cô Lệ Hậu…

Tranh Giành Gia Tài

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi…